Vedtægter

Powder 8 under Danmarks Skiforbund
§ 1.
Klubbens navn er Powder 8. Klubben er åben for alle med interesse for skiløb
udenfor pisterne.
§ 2.
Klubbens formål er at udbrede glæden ved skiløb, gennem kontinuerlige
aktiviteter, samt fælles skiture gennem vinteren. Desuden vil sommeren blive
brugt på sociale arrangementer – f.eks. MTB, Surf mf.
§ 3.
Klubben er medlem af Danmarks Skiforbund, under Federation Internationale
du Ski og Danmarks Idræts-Forbund og underkastet disse forbunds love og
regler.
§ 4.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Indmeldelse i klubben er først
gyldig, når kontingentet er betalt. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Ved indmeldelse i første halvdel af året betales fuld kontingent, 99kr. Ved
indmeldelse i anden halvdel af året betales 49kr. Pengene overføres til
klubbens konto.
§ 5.
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
• Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling
for 1 år ad gangen. Mindst 2 medlemmer – formand og kasserer skal være
fyldt 18 år.
• Bestyrelsen konstituerer sig selv.
• Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver.
• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er
tilstede.
§ 6.
• Bestyrelsen leder klubben både økonomisk og sportsligt under ansvar
overfor generalforsamlingen.
• Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne udover kontingentet.
• Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at optage de nødvendige lån til
finansiering af aktiviteter. Klubben må ikke optage lån eller stifte gæld.
• Bestyrelsen forpligter ved dens underskrift foreningens medlemmer, der
herved hæfter i forhold til kontingentet.
§ 7.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes den primo juni hvert år, efter indkaldelse på
klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Vedtægtsændringer kan
kun finde sted på den ordinære generalforsamling.
Alle medlemmerne har stemmeret. I spørgsmål om dispositioner vedr.
materialeforhold og formueforhold kræves der dog et års medlemsskab og
personlig myndighed.
Generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning og dens godkendelse.
3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
4) Beretning fra div. Udvalg.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af revisor og 1 suppleant.
8) evt.
Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Alle
beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Står
stemmerne lige bortfalder forslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af klubbens medlemmer
forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest
14 dage efter opfordringens modtagelse.
§ 8.
Klubbens opløsning kan kun finde sted såfremt vedtagelse herom sker på en i
samme anledning og med 14 dages varsel indkaldt generalforsamling.
Halvdelen af klubbens medlemmer skal være tilstede og mindst ¾ skal
stemme for en opløsning, for at denne kan blive en realitet.
Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede sammenkaldes til en ny
generalforsamling med 8 dages varsel. På denne kan bestemmelse træffes
uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer med ¾ flertal.
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens nettoformue til klubbens medlemmer.
§ 9
Alle økonomiske dispositioner skal vendes med bestyrelsen.
§ 10
Klubben har ingen forretningsmæssige forhold til nogen specifikke leverandører
eller butikker.